4sport תנאי שימוש באתר


כללי

פורטל 4sport להלן הפורטל, מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הפורטל, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לפורטל 4sport. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, תוצאות תחרויות, רשימת משתתפים, ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לפרסם חומר מוגן, בכלל זה פרסום ברשת , ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). הפורטל לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא ישא הפורטל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג '. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. פורטל 4sport לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.